Small Group Tour in Central Asia 2019-2020

Photos of Central Asia Summer Group Tour 2019-202021 Days | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan


Astana
Astana
Astana
Astana
Almaty
Almaty
Almaty
Almaty
Charyn Canyon
Charyn Canyon
Charyn Canyon
Charyn Canyon
Karakol
Karakol
Karakol
Karakol
Jety Oguz
Jety Oguz
Jety Oguz
Jety Oguz
Kochkor Valley
Kochkor Valley
Son-Kul
Son-Kul
Son-Kul
Son-Kul
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Ala-Archa Gorge
Ala-Archa Gorge
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Khiva
Khiva
Khiva
Khiva
Darvaza Gas Crater
Darvaza Gas Crater
Darvaza Gas Crater
Darvaza Gas Crater
Ashgabat
Ashgabat
Ashgabat
Ashgabat
Mary
Mary
Merv
Merv
Merv
Merv
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Penjikent
Penjikent
Seven Lakes
Seven Lakes
Iskanderkul
Iskanderkul
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe