Photos - Telavi Inn Hotel
5, Vardoshvili Str., 2200 Telavi, Georgia


Hotel photos

Hotel
Hotel
Lobby
Lobby
Conference hall
Conference hall
Conference hall
Conference hall
Pool
Pool
Gym
Gym
Terrace
Terrace
Standard single
Standard single
Standard single
Standard single
Standard single
Standard single
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard double
Standard twin
Standard twin
Standard twin
Standard twin
Standard twin
Standard twin
Standard twin
Standard twin
Standard triple
Standard triple
Standard triple
Standard triple
Standard triple
Standard triple
Standard triple
Standard triple
Deluxe suite
Deluxe suite
Deluxe suite
Deluxe suite
Deluxe suite
Deluxe suite