One-day Tour - The Heart of Nizhny Novgorod1 Day | Nizhniy Novgorod Kremlin, Souvenir shop, Theater, Volga