Small Group Tour in Central Asia 2019-2020
Tour Departure Date Days Price
Silk Road Group Tour
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Armenia
March, 18 30 USD 6870
Essentials of the Silk Road
Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Armenia
March, 21 27 USD 6090