Photos of Pamir Highway Tour 111 Days | Khujand, Istaravshan, Saritag, Iskanderkul Lake, Dushanbe, Kalai-Khumb, Khorog, Ishkashim, Langar, Murgab, Karakul Lake


Khujand
Khujand
Khujand
Khujand
Khujand
Khujand
Iskanderkul
Iskanderkul
Iskanderkul
Iskanderkul
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Kalai-khumb
Kalai-khumb
Khorog
Khorog
Khorog
Khorog
Garm-chashma
Garm-chashma
Pamir highway
Pamir highway
Ishkashim
Ishkashim
Kah-kakha fortress
Kah-kakha fortress
Yamchun fortress
Yamchun fortress
Murgab
Murgab
Murgab
Murgab
Pamir
Pamir
Karakul
Karakul