Photos of Uz-6 Train Tour8 Days | Tashkent, Ferghana Valley, Bukhara, Samarkand


Barak-khan Madrasah, Tashkent
Barak-khan Madrasah, Tashkent
Tillya Sheikh Mosque, Tashkent
Tillya Sheikh Mosque, Tashkent
Islamic Institute, Tashkent
Islamic Institute, Tashkent
Chorsu Bazaar, Tashkent
Chorsu Bazaar, Tashkent
Amir Timur Square, Tashkent
Amir Timur Square, Tashkent
Independence Square, Tashkent
Independence Square, Tashkent
Applied Arts Museum, Tashkent
Applied Arts Museum, Tashkent
Khudoyar-Khan Palace, Kokand
Khudoyar-Khan Palace, Kokand
Jami Mosque, Kokand
Jami Mosque, Kokand
Norbut-biy Madrasah, Kokand
Norbut-biy Madrasah, Kokand
Said Akhmad-Khoja Madrasah, Margilan
Said Akhmad-Khoja Madrasah, Margilan
Lyabi-Khauz Ensemble, Bukhara
Lyabi-Khauz Ensemble, Bukhara
Chor-Minor Madrasah, Bukhara
Chor-Minor Madrasah, Bukhara
Bolo-Khauz Mosque, Bukhara
Bolo-Khauz Mosque, Bukhara
Sitorai Mokhi-Khosa Palace, Bukhara
Sitorai Mokhi-Khosa Palace, Bukhara
Ensemble of Naqshbandi, Bukhara
Ensemble of Naqshbandi, Bukhara
Chashma-Ayub Mausoleum, Bukhara
Chashma-Ayub Mausoleum, Bukhara
Registan Square, Samarkand
Registan Square, Samarkand
Bibi-Khanum Mosque, Samarkand
Bibi-Khanum Mosque, Samarkand
Gur-Emir Mausoleum, Samarkand
Gur-Emir Mausoleum, Samarkand
Shahi-Zinda, Samarkand
Shahi-Zinda, Samarkand
Ulugbek Observatory, Samarkand
Ulugbek Observatory, Samarkand
Tomb of the Prophet Daniel, Samarkand
Tomb of the Prophet Daniel, Samarkand
Meros Paper Mill, Konigil
Meros Paper Mill, Konigil