Bokonbayevo Exhibitions

Bokonbayevo Events and Exhibitions July, August, September 2020

Bokonbayevo Jaichy yurt camp (southern shore of Issyk-Kul Lake, near Kok-Sai Village)

Date:
City: Bokonbayevo
Birds of Prey Festival by CBT Bokonbaevo