Rostov Economy Hotels

Boyarsky Dvor Hotel
Boyarsky Dvor Hotel

Kamenny most Str. 4, Rostov, Russia

Kupechesky-Dom Hotel
Kupechesky-Dom Hotel

Nekrasova Str., 18, Rostov, Russia

Lyon Hotel
Lyon Hotel

50 let Oktyabrya Str. 9/6, Rostov, Russia

Moscovsky Tract Hotel
Moscovsky Tract Hotel

Okruzhnaya Str. 29

Pleshanov Estate Hotel
Pleshanov Estate Hotel

Leninskaya Str, 34, Rostov