Photos - Aist Hotel
1, Porso Khodja str., Bukhara


Room photos

Hotel photos

Courtyard
Courtyard
Reception
Reception
Lobby
Lobby
Terrace
Terrace
Terrace
Terrace
Corridor
Corridor
Ancient text
Ancient text