Photos - Kavsar Hotel
112, B. Naqshband str., Bukhara


Room photos

Hotel photos

Reception
Reception
Courtyard
Courtyard
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant