Photos - Malika Bukhara Hotel
25, Gavkushon str., Bukhara


Room photos

Hotel photos

Reception
Reception
Lobby
Lobby
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Courtyard
Courtyard
Gym
Gym
Sauna
Sauna