Photos - Elita Hotel
13-B, Bobur Shokh Street, Andijan


Hotel photos

Reception
Reception
Restaurant
Restaurant
Corridor
Corridor
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin
Twin bathroom
Twin bathroom
Triple
Triple
Triple
Triple
Triple
Triple
Bathroom
Bathroom
Quadruple
Quadruple
Quadruple
Quadruple
Quadruple
Quadruple
Quadruple
Quadruple
Bathroom
Bathroom
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe bathroom
Deluxe bathroom
Deluxe bathroom
Deluxe bathroom
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe