Boysun Economy Hotels

Gaza Hotel
Gaza Hotel

One of the best in the city.