Photos - Bibi-Khanum Hotel
10, Tashkent str, 140100, Samarkand


Room photos

Hotel photos

Courtyard
Courtyard
Reception
Reception
Restaurant
Restaurant
Courtyard
Courtyard
Courtyard
Courtyard
Courtyard
Courtyard
Courtyard
Courtyard