Photos of Pamir Highway Group Tour 20198 Days | Dushanbe, Hissar fortress, Kalai-Khumb, Khorog, Ishkashim, Langar, Murgab, Karakul Lake, Kyzylart BP, Sary-Tash


Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Museum of Antiquities
Hissar fortress
Hissar fortress
Hissar fortress
Hissar fortress
Nurek reservoir
Nurek reservoir
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Pamir
Kalai-khumb
Kalai-khumb
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Khorog
Khorog
Garm-chashma
Garm-chashma
Pamir
Pamir
Ishkashim
Ishkashim
Kah-kakha fortress
Kah-kakha fortress
Yamchun fortress
Yamchun fortress
Yamchun fortress
Yamchun fortress
Museum of Wakhani
Museum of Wakhani
Museum of Wakhani
Museum of Wakhani
Langar
Langar
Langar petroglyphs
Langar petroglyphs
Pamir lake
Pamir lake
Murgab
Murgab
Murgab
Murgab
Karakul
Karakul