Photos of Pamir Highway Group Tour 20188 Days | Dushanbe, Hissar fortress, Kalai-Khumb, Khorog, Ishkashim, Langar, Murgab, Karakul Lake, Kyzylart BP, Sary-Tash


Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Dushanbe
Hissar fortress
Hissar fortress
Pamir highway
Pamir highway
Kalai-Khumb
Kalai-Khumb
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Khorog
Khorog
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Pamir highway
Murgab
Murgab
Karakul lake
Karakul lake