Photos of Tour to Sheki and Lahij (Lahic)2 Days | Baku, Maraza village, Lahij, Sheki, Kish, Shamakhi


Diri-Baba mausoleum
Diri-Baba mausoleum
House of Sheki Khans
House of Sheki Khans
House of Sheki Khans
House of Sheki Khans
Lahij village
Lahij village
Lahij village
Lahij village
Kish church
Kish church
Kish church
Kish church
Lahij village
Lahij village