Photos of Tour to Aydarkul Lake2 Days | Nurata, "Safari" Yurt Camp, Aydarkul lake


Aydarkul
Aydarkul
Yurt camp
Yurt camp
Nurata
Nurata
Aydarkul
Aydarkul
Aydarkul
Aydarkul
Camels
Camels
Camels
Camels