Photos of Lenin Peak Tour8 Days | Bishkek, Osh, Sary-Tash, base camp, Cholpon-Ata


Lenin Peak
Lenin Peak
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Bishkek
Ala-Archa
Ala-Archa
Ala-Archa
Ala-Archa
Osh
Osh
Osh
Osh
Base camp on Lenin peak
Base camp on Lenin peak
Issyk-Kul
Issyk-Kul