Small Group Tour in Central Asia 2022

Kazakhstan-Kyrgyzstan Group Tour PhotosAlmaty, Karakol, Kochkor, Son-Kul, Bishkek
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Panfilov Park
Panfilov Park
Almaty, Kazakhstan
Almaty, Kazakhstan
Medeo
Medeo
Big Almaty Lake
Big Almaty Lake
Charyn Canyon, Kazakhstan
Charyn Canyon, Kazakhstan
Charyn Canyon, Kazakhstan
Charyn Canyon, Kazakhstan
Karakol, Kyrgyzstan
Karakol, Kyrgyzstan
Karakol, Kyrgyzstan
Karakol, Kyrgyzstan
Jety Oguz, Kyrgyzstan
Jety Oguz, Kyrgyzstan
Jety Oguz, Kyrgyzstan
Jety Oguz, Kyrgyzstan
Kochkor Valley, Kyrgyzstan
Kochkor Valley, Kyrgyzstan
Horse Riding, Kyrgyzstan
Horse Riding, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan