Photos of Sufi Tour in Uzbekistan8 Days | Tashkent, Samarkand, Bukhara


Barakhan madrasah, Tashkent
Barakhan madrasah, Tashkent
Shakhi-Zinda, Samarkand
Shakhi-Zinda, Samarkand
Bibi-Khanum, Samarkand
Bibi-Khanum, Samarkand
Khast-Imam Complex, Tashkent
Khast-Imam Complex, Tashkent
Al Bukhari complex, Samarkand
Al Bukhari complex, Samarkand
Registan Square, Samarkand
Registan Square, Samarkand