Photos of Sufi Tour in Uzbekistan8 Days | Tashkent, Samarkand, Bukhara


Barakhan Madrasah, Tashkent
Barakhan Madrasah, Tashkent
Khast-Imam Complex, Tashkent
Khast-Imam Complex, Tashkent
Chorsu Bazaar, Tashkent
Chorsu Bazaar, Tashkent
Amir Timur Square, Tashkent
Amir Timur Square, Tashkent
Ensemble of Naqshbandi, Bukhara
Ensemble of Naqshbandi, Bukhara
Chor-Bakr, Bukhara
Chor-Bakr, Bukhara
Lyabi-Khauz Ensemble, Bukhara
Lyabi-Khauz Ensemble, Bukhara
Ark Fortress, Bukhara
Ark Fortress, Bukhara
Al Bukhari Complex, Samarkand
Al Bukhari Complex, Samarkand
Bibi-Khanum, Samarkand
Bibi-Khanum, Samarkand
Shakhi-Zinda, Samarkand
Shakhi-Zinda, Samarkand
Registan Square, Samarkand
Registan Square, Samarkand