Small Group Tour in Central Asia 2020-2021

Photos of Kyrgyzstan-Uzbekistan Group Tour 2020-202115 Days | Bishkek, Cholpon-Ata, Karakol, Kochkor, Son-Kul, Tashkent, Khiva, Bukhara, Samarkand


Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan
Burana, Kyrgyzstan
Burana, Kyrgyzstan
Petroglyphs, Kyrgyzstan
Petroglyphs, Kyrgyzstan
Karakol, Kyrgyzstan
Karakol, Kyrgyzstan
Issyk-Kul, Kyrgyzstan
Issyk-Kul, Kyrgyzstan
Jety-Oguz, Kyrgyzstan
Jety-Oguz, Kyrgyzstan
Jety-Oguz, Kyrgyzstan
Jety-Oguz, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Son-Kul, Kyrgyzstan
Ala-Archa Gorge
Ala-Archa Gorge
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Tashkent
Khiva
Khiva
Khiva
Khiva
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Bukhara
Samarkand
Samarkand
Samarkand
Samarkand