Small Group Tour in Central Asia 2019-2020

Photos of Turkmenistan-Uzbekistan-Tajikistan Group Tour 201913 Days | Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan


Ashgabat, Turkmenistan
Ashgabat, Turkmenistan
Ashgabat, Turkmenistan
Ashgabat, Turkmenistan
Darvaza Gas Crater, Turkmenistan
Darvaza Gas Crater, Turkmenistan
Kunya-Urgench, Turkmenistan
Kunya-Urgench, Turkmenistan
Khiva, Uzbekistan
Khiva, Uzbekistan
Khiva, Uzbekistan
Khiva, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Samarkand, Uzbekistan
Ancient Penjikent, Tajikistan
Ancient Penjikent, Tajikistan
Local Bazaar, Tajikistan
Local Bazaar, Tajikistan
Seven Lakes, Tajikistan
Seven Lakes, Tajikistan
Iskanderkul Lake, Tajikistan
Iskanderkul Lake, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan